Privacy statement Skills in Stills / CliffBaaij.nl   (NL)

Algemeen

Op de website van Skills in Stills / CliffBaaij.nl  kunnen er gegevens van u worden verwerkt. Bijvoorbeeld via e-mailformulieren, of door door publicatie van beeldmateriaal. Wij waarborgen en respecteren uw privacy, onder andere door naleving van de Wet bescherming persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens worden slechts gebruikt voor de doeleinden waarvoor u het informatieverzoek heeft gedaan. Uw persoonsgegevens worden door ons beschermd en u kunt bepaalde rechten uitoefenen ten aanzien van uw persoonsgegevens. Dit ‘Privacy Statement’ geeft een overzicht van de doeleinden van de gegevensverwerking in het kader van deze website, en hoe u uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens kunt uitoefenen.

Gegevensverwerking

Met betrekking tot cliënten en bezoekers van deze website verzamelen wij informatie ten behoeve van een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering. Ook willen wij monitoren of deze website voldoende aansluit op de wensen van haar leden en relaties. In het bijzonder is deze verwerking van persoonsgegevens gericht op het aanbieden van informatie over ons en eventuele gerelateerde derden. Uw persoonlijke gegevens worden vanzelfsprekend niet verkocht.

Voor zover beeldmateriaal niet verkregen is uit opdracht wordt met het publiceren van het beeldmateriaal in alle situaties de privacy van de geportretteerde gerespecteerd. Indien van toepassing wordt toestemming gevraagd.

Websites van derden

Dit Privacy Statement is niet van toepassing op websites van derden die via deze website door links of Social Media kunnen worden bezocht.

Wijzigingen Privacy Statement

Wij behouden het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Het verdient aanbeveling om het Privacy Statement met enige regelmaat te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

 

  Vragen en feedback

We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen:

Cliff Baaij  Bekkerstraat 81  –  3572SC  Utrecht  –  0654685641 –

email Cliff

 


Privacy statement Skills in Stills / CliffBaaij.nl   (ENG)

General

Skills in Stills / CliffBaaij.nl data can be processed from you. E.g. via e-mail forms, or by publishing visual material. We guarantee and respect your privacy, in compliance with the Personal Data Protection Act (AVG 2018 NL – Directive 95/46/EC – Privacy Act 1988 U.S.).  Your personal data will only be used for the purpose for which you have made the request for information. Your personal data is protected by us. You can exercise certain rights with regard to your personal data. This ‘Privacy Statement’ gives an overview of the purpose of data processing wthin the context of this website, and how you can exercise your rights with regard to your personal data.

Data processing

In regard to clients and visitors of this website, we collect information for the purpose of efficient and effective business operations. We also monitor whether this website is sufficiently in line with our mission and  vision.  In particular, processing of personal data is aimed at providing information about us and if applicable any related third parties. Your personal information is obviously not sold or hand out.

To the extent that our visual material is not obtained from any assignment nor contract, the privacy of the person portrayed will always be  respected  in publications or shared content.  Permission  will be requested if applicable.

Third party websites

This Privacy Statement does not apply to third party webcontent  by linking or browsing,  e.g. Social Media.

Changes in Privacy Statement

We reserve the right  to make changes to this Privacy Statement.  It is advisable to consult our Privacy Statement on a regulary base, so that you are aware of these changes.

Questions and feedback

We regularly check whether we comply with this privacy policy. If you have any questions about this privacy policy, please contact us:

Cliff Baaij  Bekkerstraat 81  –  3572SC  Utrecht  –  0654685641 –

email Cliff