AV-GC Cliff Baaij

Algemene Voorwaarden – NL

DE WEBSITE

Alle content van deze website is eigendom van Cliff Baaij en is beschermd door de Nederlandse auteurswet. Zowel tekst als foto’s als andere content mogen niet worden gedownload, gekopieerd, vermenigvuldigd, afgedrukt, opgeslagen, gewijzigd of anderzijds gebruikt worden zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van de maker.

AUTEURSRECHT EN PORTRETRECHT VOLGENS DE NEDERLANDSE WET

De fotograaf is ten alle tijden de rechthebbende over het door hem gemaakte materiaal, ongeacht of dit in opdracht is gemaakt of niet. Het beeldmateriaal blijft eigendom van de fotograaf, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen. Eventuele vermeldingen van het eigendom (zoals een watermerk) is niet noodzakelijk om aanspraak te kunnen maken op het auteursrecht. Het auteursrecht is van kracht zolang de maker leeft en blijft tot zeventig jaar na zijn dood in handen van zijn erfgenamen.

Het auteursrecht geeft de rechthebbende het exclusieve recht om het werk te gebruiken en te vermenigvuldigen naar eigen inzicht. Het werk kan ten alle tijden door de rechthebbende gebruikt worden ter promotie van zijn werk, al dan niet voor commerciële doeleinden.

Het portretrecht is alleen van kracht bij beeldmateriaal dat in opdracht is gemaakt. In tegenstelling tot mensen hebben dieren volgens de Nederlandse wet geen portretrecht. Dit betekent dat foto’s van uw hond door de fotograaf gepubliceerd mogen worden.

GEBRUIKSOVEREENKOMST

De aankoop van een foto gaat gepaard met een licentieovereenkomst voor het gebruik van de foto. Tenzij anders overeengekomen, houdt dit in dat het gebruik van de foto beperkt is tot het gebruik binnen de privé-sfeer en uitsluitend voor persoonlijke doeleinden. Voor commerciële doeleinden dient een uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de fotograaf overeen gekomen te worden, met een daarbij passende vergoeding. Met de overdracht van beeldmateriaal, ongeacht in welke vorm, wordt geen afstand gedaan van het auteursrecht.

Het publiceren van foto’s is in den beginsel niet toegestaan en foto’s mogen niet aan derden worden aangeboden. Wanneer u digitale foto’s wilt plaatsen op uw website of op een forum (vanzelfsprekend zonder commerciële doeleinden), is dit enkel toegestaan in ongewijzigde vorm na toestemming van de fotograaf en met een duidelijke vermelding in de vorm van “foto: www.CliffBaaij.nl”.

ALGEMENE VOORWAARDEN

Op alle rechtsbetrekkingen van Cliff Baaij zijn de Algemene Voorwaarden van de FotografenFederatie van toepassing, welke zijn gedeponeerd bij de rechtbank Amsterdam onder nummer 84/2011. Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de wederpartij wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

——————————————————————————————————————————–

General Conditions – ENG

THE WEBSITE

All content of this website is owned by Cliff Baaij and is protected by the Nederlands’ author’s law. Both text as well as photos along with other contents may not be downloaded, copied, multiplied, printed, memorised, altered or otherwise used without express written permission of the creator.

Author’s law and portrait law according to the Nederlandse Wet (The Netherlands Law)

The photographer is always the lawful owner of the material made by him, irrespective of who initiated the material. The images remains in ownership of the photographer, unless expressly and written … to the contrary has been agreed upon. The occasional mention or not of ownership (such as a watermark) is not necessary to invoke the author’s law. The author’s law remains in place as long as the creator is alive and remains in hands of his descendants for 70 years after decease.

The author’s law gives the lawful owner the exclusive right to use the work and to multiply along his intentions. The work may be used at any time by the creator to promote his work, whether or not for commercial purposes.

The portrait law is only applicable for prints made to order. Under Nederlandse Wet (the Netherlands law) portrait law is not applicable to animals. This means photos of your dog may be published by the photographer.

USERS AGREEMENT

The purchase of a photo is combined with a license agreement for the use of the photo. Unless otherwise agreed this means the use of the photo is limited to private use and expressly for personal means. For commercial purposes one needs to obtain the express written permission of the photographer with accompanying suitable recompense. With the handing over of prints and printed material, irrespective of form, there is no seclusion from the author’s law.

The publishing of photos is principally not allowed and photos may not be offered to any third party. In case you would like to put digital photos on your website or on a forum (naturally without commercial purposes) this is only allowed in unaltered form, after permission from the photographer and with clear mention in the way of “photo: www.CliffBaaij.nl”.

GENERAL CONDITIONS

The General Conditions of the Dutch  FotografenFederatie are applicable on all legal bindings of Cliff Baaij, which are held at the Rechtbank (court) Amsterdam under number 84/2011. Application of the general conditions of the other party is hereby expressly denied.